Satakunnan nykyinen palveluverkko sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on tullut tiensä päähän. Muutokset palveluverkkoon ovat välttämättömiä taloudellisen tilanteen ja väestörakenteen rajun muutoksen vuoksi.

Valtuuston määrittelemät palveluverkon periaatteet luovat raamit näiden muutoksien tekemiselle. Tarkemmat päätökset toimipisteiden sijainnista, korvaamisesta tai lopettamisesta tekee jatkossa aluehallitus ja johtavat viranhaltijat. 

Uudenlaisia palveluita kehittämällä voidaan palveluja tarjota monipuolisemmin ja joustavammin koko Satakunnassa. Liikkuvat ja digitaaliset palvelut voivat tuoda palvelut jopa nykyistä lähemmäs. Vihreä aluevaltuustoryhmä näkee, että kiinteitä toimipisteitä voidaankin osin myös korvata liikkuvilla ja digitaalisilla palveluilla, jotta tarvittavan avun pariin pääsy on mahdollisimman ripeää ja joustavaa, esteettömyys ja saavutettavuus aina huomioiden.

Liikkuvilla palveluilla mahdollistetaan kohtaamiset kaikkialla Satakunnassa. Monia palveluja myös toivotaan digitaalisina. Etäpalvelut eivät ole perinteisten fyysisten kohtaamisten korvaajia, vaan paljon toivottu vaihtoehto. Satakunnassa tulee olla myös mahdollisuus saada palveluita fyysisessä toimipaikassa, olivat ne sitten liikkuvia tai kiinteitä. Jäljelle jäävien kiinteiden toimipisteiden tulee olla sisäilmaltaan terveitä, turvallisia ja nykyaikaisia.

Yksikään toimipiste, liikkuva, digitaalinen tai kiinteä, ei palvele ilman osaavaa henkilökuntaa. Vihreä aluevaltuustoryhmä näkee, että henkilöstön riittävyydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on aivan keskeistä palveluverkon ylläpidon ja sen kehittämisen kannalta. Henkilöstön saatavuudesta ja riittävyydestä on pidettävä huolta hyvän henkilöstöpolitiikan avulla, huolehtimalla työhyvinvoinnista ja laadukkaalla johtamisella.

Syksyn aikana tehtävät päätökset palveluverkon kehittämisen periaatteista ovat kauaskantoisia. Siksi niiden pitää pohjautua huolellisesti tehtyyn vaikutusten arviointiin ja tutkittuun tietoon. Tieto tulee tuoda kaikkien hyvinvointialueen asukkaiden, henkilöstön ja päätöksentekijöiden nähtäville. Kun esitysten taustalla oleva tieto sekä perusteet ovat läpinäkyviä ja viestintä avointa, on helpompi olla vähemmän huolissaan hyvinvointialueemme tulevaisuudesta.

Laura Pullinen, Irmeli Elomaa, Kaarina Ranne, Tami Sirén, Minka Leino-Holm

Satakunnan vihreä aluevaltuustoryhmä