Euroopan unionin ansiosta rautateiden henkilöliikennekin on nyt avoinna kilpailulle, vaikka tällä hetkellä matkustajia kuljettavatkin kiskoilla vain VR ja HSL-kuntayhtymä. Tässä kirjoituksessa keskitymme Porin ja Rauman seudun lähijunaliikennemahdollisuuksiin, vaikka olisi tietysti kiinnostavaa käsitellä samalla esim. Turun ja Uudenkaupungin sekä Karjaan ja Hyvinkään välisen henkilöliikenteen palauttamista. 

Suomen Lähijunat Oy:n varatoimitusjohtaja Jaakko Mustakallio alusti aiheesta Porin seudun vihreät ry:n (PoSeVi) ja Porin kansalaisopiston järjestämässä tilaisuudessa 19. maaliskuuta, ja olemme hyödyntäneet alustusta tätä kirjoitusta laatiessamme. Rauman ja Kokemäen välisen lähijunaliikenteen aloittaminen on Mustakallion mukaan hyvin pitkällä tätä kirjoitettaessa (huhtikuun lopussa 2024).

Tampere (Lielahti) – Kokemäki, Kokemäki – Pori, Kokemäki – Rauma, Pori – Mäntyluoto/Tahkoluoto, Pori – Aittaluoto/Ruosniemi – Niinisalo – Parkano

Tampere—Lielahti—Pori—Tahkoluoto/Mäntyluoto –rata on n. 155 km pitkä ja kokonaan sähköistetty; Lielahdesta Tampereen tavara-asemalle rataosuus on kaksiraiteinen. Suurin sallittu nopeus henkilöliikenteelle on 140 km/h. Rata on avattu liikenteelle alun perin marraskuussa 1895.

Porin ja Lielahden välillä tällä hetkellä sijaitsevat liikennepaikat (henkilöliikenteelle avatut lihavoituina): Pori, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Ahvenus, Äetsä, Vammala, Heinoo, Karkku, Suoniemi, Siuro, Nokia, Tesoma ja Lielahti. Suunnitelmissa on ollut esillä, että Satakunnan puolella Ulvilan ja Nakkilan liikennepaikat palautettaisiin henkilöliikenteen käyttöön. Ulvilan paikallisessa asemakaavassa onkin entisen asemarakennuksen kohdalla liikennealuevaraus; kyseessä olisi pelkkä seisake, jolla ei olisi junakohtausmahdollisuuksia toisin kuin kaikilla edellä mainituilla liikennepaikoilla. Nakkilan vanha asemarakennus sijaitsee hieman eri kohdassa kuin nykyinen junakohtausliikennepaikka. Satakunnan puolella entisessä Kauvatsan kunnassa sijaitseva Ahvenus oli aikoinaan pelkkä seisake, jonka paikalle rakennettiin junakohtausmahdollisuus v. 1985.

Kokemäen ja Rauman välillä sijaitsevat Kiukainen ja Vuojoki, joissa kummassakin on junakohtausmahdollisuus. Aikoinaan tällä välillä ovat sijainneet lisäksi ainakin seuraavat henkilöliikennepaikat: Karra, Eurajoki, Panelia, Harola ja Voitoinen. Suomen Lähiliikennejunat Oy:n mukaan laitureitten rakentaminen rataosalle maksaisi Vuojoella 270000 € ja Kiukaisissa 280000 € sekä Raumalle uuteen paikkaan rakennettava matkustajalaituri 800000 €; Väyläviraston ja kuntien kesken tasan jaettavat kustannukset olisivat hyvin kohtuulliset, sillä lähijunakalustolle riittäisivät 100—120 metrin laiturit, ja Kokemäellä laituri on jo valmiina, vaikkakin kaluston yöpyminen Kokemäellä edellyttäisi kustannuksiltaan vähäisiä vesi- ja sähköliittymiä.

Aittaluoto – Niinisalo –välin kunnostus aluksi ainakin tavaraliikenteelle

Sen jälkeen, kun Aittaluodon ja Ruosniemen välinen kaupallinen liikenne lakkautettiin joulukuussa 2015, tavarajunat ovat kulkeneet Porin ratapihalta käytännössä vain lyhyen matkan Luvatan ja Cuporin tehtaille. Porin Prikaatin Niinisalon varuskunnan sotilaskuljetusten ansiosta Niinisalon ja Parkanon (nykyinen asema) välinen rataosuus on liikennöitävässä kunnossa. Vuonna 2020 julkaistussa selvityksessä Parikkala—Savonlinna—Pieksämäki—Jyväskylä—Haapamäki—Parkano—Pori -kehäradasta todettiin radan vaativan peruskorjausta erityisesti Porin ja Haapamäen välillä. 

Maamme liityttyä NATOon tavaraliikenne Mäntyluodon satamasta Porin kautta Niinisaloon on taas ajankohtainen aihe. Viime vuoden lopussa eduskunta myönsi 180000 € ns. joululahjarahaa Pori—Haapamäki –radan tarveselvitykseen. 

Pori—Parkano –välillä voisivat henkilöliikennepaikkoina tulla kyseeseen  Ruosniemi, Noormarkku, Pomarkku, Kankaanpää, Niinisalo ja Parkanon entinen asema, nykyinen Kairokoski.

Nämä ehdotukset sopivat hyvin yhteen Vihreän liiton liikennepoliittisen ohjelman tavoitteisiin: ”Raideliikenne on suuren matkustaja- ja rahtikapasiteetin, nopeuden ja energiatehokkuuden ansiosta selvä valinta liikenneverkon rungoksi. Raiteilla on mahdollista liikuttaa suuria määriä ihmisiä ja lastia vähäisin päästöin.”

Lielahti—Rauma/Pori -välille uusi kulunvalvontajärjestelmä

Digirata-hankkeessa Suomi hyödyntää ensimmäisenä maana Euroopassa olemassa olevia kaupallisia radioverkkoja, ja samalla luovutaan junaliikenteelle tarkoitetusta omasta radioverkosta. Samalla siirrytään eurooppalaiseen junien kulunvalvontajärjestelmään. 

Ensimmäisen vaiheen uudistus käsittää Lielahti—Rauma/Pori -välin 190 kilometrin rataosuuden, johon uusi turvalaitejärjestelmä rakennetaan. Tavoitteena on, että rakennustyö valmistuu syksyllä 2025 ja koko rataosan kattava kulunvalvontajärjestelmä tulee käyttöön vuonna 2027. Fintraffic Raide Oy ja Siemens Mobility Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen keskitetyn turvalaitejärjestelmän toimittamisesta Digiradan ensimmäiselle kaupalliselle rataosalle.

Sakari Aalto ja Jari J. Marjanen

Kirjoittajat toimivat mm. Porin seudun Vihreiden hallituksessa sekä ovat ehdolla aluevaaleissa 2025.

Lähteitä ja linkkejä

Edellytykset tulevaisuuden rautatieliikenteelle rakennetaan nyt – Digirata  

Etelä-Suomen radanpidon raiteiden tarveselvitys 2022. Väyläviraston julkaisuja 8/2023.

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/186668/vj_2023-8_978-952-405-041-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Eurajoki—Eura—Kokemäki –henkilöliikenneselvitys: Loppuraportti 11/2021. 

eurajoki-eura-kokemäki-henkilöliikenneselvitys_loppuraportti_13.12.21_korjattu.pdf (raumankauppakamari.fi)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/2370 direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2370&from=FI

Harjavallan liikennepaikan hankearviointi. Väyläviraston julkaisuja 33/2023.

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/187789/vj_2023-33_978-952-405-071-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://juliadata.fi/ Junaliikenteen havaintojärjestelmä (sisältää mm. Fintrafficin virallisluontoista reaaliaikaista tietoa junien kulusta ja aikatauluista)

Junamotin purku oli edunvalvonnan malliesimerkki . Satakunnan Viikko 13.3.2024.

https://www.sv24.fi/uutiset/junamotin-purku-oli-edunvalvonnan-malliesimerkkisamalla-kavi-ilmi-mika-merkitys-on-omalla-vaalipiirilla-ja-maakuntaliitolla-6.139.143480.85b1caa18b

KK 35/2024. Kirjallinen kysymys Satakunnan henkilöjunaliikenteen ja väylien parantamisesta (Eeva Kalli, kesk / Liikenne- ja viestintäministeri)

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_35+2024.pdf

KK 38/2024. Kirjallinen kysymys Porin ja Tampereen välisen junaliikenteen keskeytyksestä. (Juha Viitala & Krista Kiuru, sd / Eurooppa- ja omistajaohjausministeri)

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_38+2024.pdf

Laki liikenteen palveluista 320/2017

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320

Raideliikennelaki 1302/2018, 28.12.2018

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181302

Rautateiden sääntelyelin

https://www.saantelyelin.fi/fi/rautatiemarkkinat

Rautateiden verkkoselostus 2025. Väyläviraston julkaisuja 55/2023

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/188247/VJ_2023-55_978-952-405-097-5.pdf?sequence=8&isAllowed=y

Suomen Lähijunat Oy:n verkkosivusto https://www.lahijunat.fi/