Omaishoidon tuella tarkoitetaan lain mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Satakunnan hyvinvointialueen hallitukselle maanantaina 5. syyskuuta  esitettävä malli voi vaarantaa omaishoidon mahdollisuudet Satakunnassa. 

Omaishoitoa kehittämällä on tarkoitus tukea kotona asumista, korvata monin verroin kalliimpaa laitoshoitoa ja siten pienentää kuntien kustannuksia huomattavasti. Omaishoitoa tukevien palvelujen ja perhehoidon kehittämiseen on varattu valtion budjettiin vuosittain 95 miljoonan euron lisämääräraha. On syytä kysyä, miten nämä määrärahat on Satakunnassa käytetty.

Omaishoito ja perhehoito alentavat radikaalisti sosiaali- ja terveysmenojen kustannuksia. Omaishoitoa on kehitetty Satakunnan kunnissa hyvin vaihtelevasti. Laitoshoitoa on vähennetty, erityisesti Porissa, kovalla kädellä. Valtion myöntämiä määrärahoja omaishoitoon on saatu kuntien sosiaalitoimen asenteista ja erilaisesta aktiivisuudesta riippuen vaihtelevasti. Näistä syistä johtuen Satakunnan tilanne omaishoidon palkkioiden osalta on kirjava. 

Esitetty omaishoidon tuen porrastettu palkkiomalli yhtenäistää alueen palkkiot. On kuitenkin syytä tarkasti pohtia, lisääkö esitetty malli omaishoidon edellytyksiä ja omaishoitajien yhdenvertaisuutta maakunnan alueella. Päätöksentekoon ei myöskään ole osallistettu omaishoidon edunvalvontaelimiä, vanhus- ja vammaisneuvostoja tai alueen asiantuntijajärjestöjä – tai ainakaan näiden toimielinten lausunnot eivät päätöksentekijöille esityksessä näy. 

Hyvinvointialueen hallitukselle esitettävä omaishoitoa ja omaishoitajien asemaa koskeva asiakokonaisuus ei sisällä riittävää tarpeiden eikä vaikutusten arviointia. Aluehallitukselle nyt tehty esitys sitoo päättäjien kädet myös tulevien vuosien talousarvioissa hyvinvointialueella. Kuitenkaan mallin tueksi ei esitellä omaishoidon ajantasaisia kustannuksia, kustannusten ennakointia eikä tarveanalyysiä. Päätöksentekijöille ei käy ilmi, miten hyvinvointialueen väestörakenne suhteutuu omaishoidon tarpeeseen ja kustannuksiin tulevaisuudessa. 

Aluehallitukselle esitettävä malli ei vastaa sote-lain edellyttämiin hyvinvoinnin tavoitteisiin eikä omaishoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön. Omaishoito on kokonaisuutena kriittinen paitsi omaishoitajien ja -hoidettavien arjen, myös hyvinvointialueen vanhus- ja vammaispalvelujen järjestämisen näkökulmasta. Vihreä aluevaltuustoryhmä katsoo, että omaishoidon tuen toimintaohje, myöntämisperusteet sekä hoitopalkkiot tulee palauttaa valmisteluun laajemman arvioinnin ja osallistamisen tekemistä varten.

Laura Pullinen, aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja

Irmeli Elomaa, aluevaltuutettu

Kaarina Ranne, aluevaltuutettu