Työhyvinvoinnista puhutaan tänä päivänä erittäin paljon. Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa, ja se syntyy pääasiassa työn arjessa. Se vaikuttaa myös henkilöstön sitoutumiseen ja työmotivaatioon.  

Tutkimustulosten perusteella työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen vaikutus ja yhteys tulosmittareihin, kuten tuottavuuteen, asiakastyytyväisyyteen sekä työntekijöiden vaihtuvuuden, sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähäisempään määrään. 

Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla – sitä kehitetään ja pidetään yllä yhdessä. Työyhteisöissä on oleellisen tärkeää ymmärtää työhyvinvoinnin merkitys sekä oppia ennen kaikkea löytämään työstä palkitsevia ja positiivisia asioita niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Työhyvinvointia tulee kehittää itseä, ei työantajaa varten.

Työhyvinvointi perustuu luottamukseen

Työhyvinvoinnin rakentamisessa tarvitaan luottamusta edistävää johtamista, jotta voidaan työskennellä rakentavalla tavalla. Erityisesti luottamus johdon ja henkilöstön välillä on tärkeä, kun kehitetään toimivaa työyhteisöä. Vahva sisäinen luottamus mahdollistaa luovan ja aktiivisesti kehittyvän työorganisaation. 

Johtamisen rooliin kuuluu myös epäkohtiin puuttuminen ja tarttuminen. Mutta tärkeää on kuitenkin keskittyä siihen, minkälainen vuorovaikutus ruokkii hyvinvointia. Vuorovaikutuksen tulee olla sellaista, että se tuntuu hyvältä ja rakentavalta. 

Johdon asenteet ja näkemys monimuotoisuudesta heijastuvat vahvasti koko työyhteisöön. Monimuotoisuus on yksi työelämän laadun ja menestyksen osatekijä. Johtamisella luodaan edellytyksiä erilaisten ja erilaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten hyvinvoinnille ja osallistumiselle työelämään. Johtamisessa tulee arvostaa ja tunnistaa yksiköiden erilaiset kokemukset, osaaminen ja asiantuntijuus.

Henkilöstö mukaan muutoksen suunnitteluun

Hyvä johtaja huomioi aina myös henkilöstönsä muutoksissa. On tärkeää ymmärtää johtamisen kannalta, että kun henkilöstö kokee olevansa muutoksen kohteena, muutos koetaan usein uhaksi tai pelottavaksi asiaksi. Innostavaksi muutos muuttuu silloin, kun muutokset voidaan toteuttaa työntekijöiden hyvinvointia tukien sekä osallistaa henkilöstö muutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Kuitenkin onnistuakseen muutos ja uudistuminen vaativat aktiivista ja tietoista johtamista. On muistettava huolehtia henkilöstön riittävästä osaamisesta ja siitä, että työn hallinnan tunne säilyy. 

Työhyvinvointia tuottava johtaminen on sekä asioiden että ihmisten johtamista. Tavoitteena on ohjata henkilöstö toimimaan haluttuun suuntaan. Johtamisessa yhdistyvät vastuu ihmisistä ja arjen asioista.

Tuula Saarinen 

Palvelupäällikkö, YTM, Satakunnan sairaanhoitopiiri/sosiaalipalvelut

Porin perusturvalautakunnan varajäsen (vihr.)