Turpeen osuus Suomen päästöistä on suuri. Turpeella tuotetaan noin kuusi prosenttia energiatarpeesta, mutta se aiheuttaa energiasektorin päästöistä viidesosan ja koko Suomen päästöistä noin 12 prosenttia.
Turpeen käytöllä on heikentävä vaikutus myös luonnon monimuotoisuuteen sekä vesistöihin. Satakunnassa turvetuotanto on yhdessä metsätalouden toimien kanssa aiheuttanut veden viipymän merkittäviä muutoksia sekä uomien liettymistä ja rehevöitymistä ja heikentänyt näin merkittävästi jokien ja purojen tilaa.
Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu turpeen käytön puolittaminen 2030 mennessä. Olisi aiheellista tarkastella kuinka hyvin Satakunnassa ollaan linjassa tavoitteen kanssa.

Suomi on jo kieltänyt kivihiilen polton vuodesta 2029. Johdonmukaista olisi päättää myös uusiutumattomasta turpeesta. Suomella on suuret päästövähennystavoitteet, ja kun päästön hinta Euroopassa kasvaa koko ajan, se vähentää turpeen kannattavuutta joka tapauksessa. Satakunnan tulee olla osana reilua siirtymää.
Turveala voi saada tukea muutokseen EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal). Osana tätä EU:n JTF (Just Transition Fund) rahasto rahoittaa oikeudenmukaista siirtymää.

Varhaisessa vaiheessa siirtymä pois turpeenkäytöstä on helpompaa. Sopeutumistoimien hinta nousee, jos niitä lykätään ja ilmastonmuutoksen edetessä ne joka tapauksessa ovat väistämättä edessä.
Maamme hallituksen Hiilineutraalin tiekartan mukaan siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tehdään alueellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Siksi turpeenkäytöstä luopumista tulisi edistää eri toimijoiden välisellä keskustelulla ja suunnittelulla.

Esitämme, että Satakuntaliitossa laaditaan suunnitelma maakunnan turpeenkäytön hallitusta alasajosta, selvitetään sille vaihtoehtoiset rahoitusmallit ja otetaan suunnitelma osaksi maakunnan ilmasto- ja energiastrategiaa. Vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseksi vuonna 2027 Satakuntaan ei tule enää ehdottaa kokonaismaakuntakaavaan uusia turvetuotantoalueita.

Pasi Alonen

Reetta Hulmi

Kaarina Ranne

Aloite jätettiin maakuntavaltuuston kokouksessa 15.5.2020