Maanantaina 4. helmikuuta julkistettiin Porin kouluverkkoselvitys, jossa sivistysjohtaja Esa Kohtamäki esitteli laajan paketin kouluverkoston uudistamisesta Porin kaupungin alueella. Samankaltaista kouluverkkokeskustelua käydään jatkuvasti kunnissa läpi Satakunnan. Sen sijaan, että kunnat pohtisivat yksin ratkaisujaan, olisi hedelmällistä käydä keskustelua laajemmalti, koko maakunnan tasolla.

Koulutuskysymykset ovat kevään vaalikeskusteluissa Satakunnan Vihreille tärkeitä. Muuttotappiosta kärsivässä maakunnassa käytettävissä olevat julkisen talouden resurssit niukkenevat jatkuvasti. Tehokkain tapa ehkäistä muuttotappioiden jatkumista on tehdä merkittäviä panostuksia koulutukseen ja tätä kautta lisätä alueiden elinvoimaisuutta.

– Satakunnan Vihreät toivovat, että kunnissa koulutusta arvostettaisiin, eikä leikkauksia kohdistettaisi tälle sektorille. Tulevaisuuden Satakuntaa luodaan vain laadukkaan koulutuksen avulla, toteaa Satakunnan Vihreiden puheenjohtaja Laura Pullinen.

Satakunnassa on tällä hetkellä 18 lukiota, kun taas ammatillinen koulutus on keskitetty muutamalle opetuspaikkakunnalle. Ammatillisen koulutuksen järjestäminen herättää usein selvästi vähemmän keskustelua kuin lukiokoulutus. Osin tästä syystä ammatillinen koulutus on laitettu melkoisen saksimisen kohteeksi kuluvalla hallituskaudella.

– Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kannalta ammatillisen koulutuksen merkitystä ei voi korostaa liikaa, muistuttaa Satakunnan Vihreiden hallituksen jäsen, eduskuntavaaliehdokas Teija Österlund.

Erityisesti toisella asteella toivomme laajaa koko maakunnan kattavaa keskustelua koulutuksen järjestämisestä. Kuntien hyvällä yhteistyöllä pystymme tarjoamaan kaikissa kunnissa asuville nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen. Yhteistyötä tulee voida tehdä kuntarajoista piittaamatta. Esimerkiksi Laviasta matkaa Kankaanpäähän kertyy noin 30 kilometriä, kun taas Porin keskustaan matkaa syntyy 60 kilometriä. Tämän kaltaisessa tilanteessa yhteistyö Kankaanpään kanssa voisi olla joustavampi ratkaisu monelle lavialaiselle opiskelijalle.

Vaikka koulutuksen saama euromäärä pysyisi samana, tai toivottavasti jopa kasvaisi, niin keskustelu koulutuksen uudistamisesta on tästäkin huolimatta tarpeellista. Valtaosa kunnistamme kärsii merkittäviä muuttotappioita ja alueen sisäinen muuttoliike kohdistuu enenevissä määrin suuriin kaupunkeihin. Tämä luo tilanteen, jossa suurissa kaupungeissa koulutustarjontaa on lisättävä, kun taas pienemmissä kunnissa täytyy lisätä yhteistyötä lähialueen kuntien kanssa.

Koulutuksen laatutekijöitä on sijainnin ohella myös muita. Opetustarjonnan monipuolisuus korostuu, mitä korkeammalle koulutuspolulla edetään.

– Me Vihreät haluamme, että satakuntalainen lukiolainen ja ammattiin opiskeleva saa valita laajasta kurssitarjonnasta haluamiaan valinnaisaineita sekä mahdollisesti yhdistää opintoihinsa myös korkea-asteen opintoja, Pullinen kertoo.

Satakunnan Vihreät ehdottaa:

– Satakunnan kouluverkkoa on tarkasteltava maakunnallisella tasolla, esimerkiksi maakuntavaltuuston perustaman työryhmän kautta.
– Ammatillisessa koulutuksessa on panostettava lähiopetuksen resursointiin.
– Lukioihin on saatava riittävä kurssitarjonta, joka mahdollistaa opiskelijoiden valinnanvapauden. Yhteistyö eri lukioiden kanssa ja etäopiskelu toisen koulun kurssille pitää tehdä luonnolliseksi osaksi opiskelua.
– Koulutuksessa on pystyttävä “järkiratkaisuihin” kuntarajoista välittämättä.
– Kuntien on arvostettava koulutusta. Resurssit koulutukseen on turvattava hankalasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.