Satakunnan Vihreiden eduskuntavaaliohjelma

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä ihmisoikeuksien toteutuminen ovat kaiken Satakunnan Vihreiden tekemän politiikan lähtökohtana.

Luontokadon torjuminen on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa, koska se heikentää maapallon kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen ja johtaa pandemioiden lisääntymiseen, ihmisten ja eläinten kärsimykseen sekä  talouden heikkenemiseen.

Ilmastokriisi ja luontokato

 • Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden hupeneminen lisäämällä maa-alan ja sisävesien suojelua sekä ennallistamistoimia. Pelastetaan Selkämeri pienentämällä sinne valuvaa ravinnekuormitusta.
 • Perustetaan uusi kansallispuisto Joutsijärvelle.
 • Tavoitellaan ensisijaisesti henkilöjunaliikenteen palauttamista Rauma-Kokemäki välille, Pori-Niinisalo -radan uudelleenrakentamista ja lopulta myös URPO-radan (Uusikaupunki–Rauma–Pori) rakentamista.
 • Selvitetään ennakkoluulottomasti uusien vähäpäästöisten energiantuotantomuotojen, poissulkematta pienydinvoimaloiden, mahdollisuuksia. 

Koulutus, osaaminen ja työ

 • Säilytetään Satakunnassa toimivien korkeakoulujen yksiköt vähintään nykyisellä tasolla. Paikataan osaajavajetta lisäämällä korkeakoulutusta ja tavoitellaan Satakuntaan oman yliopiston perustamista. 
 • Tuetaan oppilaitoksia kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelussa Suomeen ja Satakuntaan sekä helpotetaan heidän kotoutumistaan.
 • Tuetaan Satakunnan vientiä ja teollisuutta panostamalla vihreää siirtymää edistävään tutkimukseen ja kehitykseen.  
 • Puretaan alojen välisiä tuloeroja palkka-avoimuutta lisäämällä.
 • Edesautetaan maaseudulla asumisen mahdollisuuksia tukemalla etätöiden tekemistä muun muassa turvaamalla riittävä julkinen rahoitus kattavalle valokuituverkoille.

Lapset, nuoret ja vanhuus

 • Sisällytetään hoitotakuuseen mielenterveyspalvelut ja tehdään psykoterapiakoulutuksesta maksutonta.
 • Pienennetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja sekä lisätään oppilas- ja opiskelijahuollon resursseja.
 • Turvataan riittävä toimeentulo korottamalla pienimpiä eläkkeitä.
 • Edistetään etsivää nuoriso- ja vanhustyötä sekä yhteisöllistä asumista. 
 • Puretaan epäonnistunut pääsykoeuudistus ja tasapainotetaan todistusvalinnan ja pääsykokeiden suhdetta.
 • Alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille tarjotaan työtä, opiskelumahdollisuuksia tai paikka työpajalta, työkokeilusta tai kuntoutuksesta kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

Talous ja turvallisuus

 • Otetaan käyttöön tuotantoa ja kulutusta ohjaavia haittaveroja.
 • Uudistetaan yritystukijärjestelmää siirtämällä sen painopiste luontopääomaa kunnioittaviin kasvuhakuisiin yrityksiin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
 • Uudistetaan ja kohdennetaan maataloustukia enemmän kasviperäisen ruoan tuotantoon ja ympäristönsuojelua kannustavaan suuntaan.
 • Päivitetään sosiaaliturvaa kohti negatiiviseen tuloverotukseen perustuvaa perustuloa, joka vastaa paremmin nykypäivän työelämän haasteisiin.
 • Parannetaan Puolustusvoimien kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia Satakunnassa
 • Edistetään tasa-arvoisen asevelvollisuuden toteutumista