Julkaistu Satakunnan Kansassa 15.10.2018. 

Päivän akuutein puheenaihe on ilmastonmuutos ja pitkäkestoisin sekä mielipiteitä kirvoittava aihe on maahanmuutto. Oaj:n Maailman opettajien päivänä 5.10.2018 nostettiin esille voimakkaasti koulutusta, jotta heräisimme mihin kaikkeen tasa-arvoisella koulutuksella voimme vaikuttaa, koulutus vastaa näihinkin haasteisiin. Tieteellinen tutkimus kulkeutuu koulutusjärjestelmien kautta ympäristöteoiksi ja tietoisuudeksi. Lisäämällä tietoa ja koulutusta ympäristövaikutuksista eri ikäryhmille, voimme yhteisessä ymmärryksessä poistaa tai vaikuttaa ilmastonmuutosta kiihdyttäviin asioihin ja tehdä ilmastotekoja. Maahanmuuttajille kasvatus ja koulutus tarjoavat kotouttamista tukevaa kielitaitoa sekä kohtaamista ja osallisuutta. Hyvin toteutettu kotouttaminen ja koulutus mahdollistavat tulevaisuuden työvoimapulaan esim. palvelu, hoito ja puhdistusaloilla työvoiman saannin.

Koulutus antaa itsensä kehittämisen mahdollisuudet jokaiselle, jatkuvan elinikäisen oppimisen merkitys ja koulutuksen laatu korostuvat tulevaisuudessa kaikissa ikäryhmissä. Tarvitsemme uudenlaista kehittämistä; oppivelvollisuuden pidentämistä, muunto- ja täydennyskoulutusta sekä rakennusten sisäilmaongelmien korjausohjelman. Tällä hetkellä koulutuksen tasa-arvo horjuu, kaikilla ei ole taloudellisesti yhtäläiset mahdollisuudet opiskella ja kouluttautua, siitä syystä oppimisen tuki on laitettava kuntoon.

Syrjäytymisen kehitys on huolestuttavaa, se tulee nähdä yhdeksi vakavimmista yhteiskunnallisista ongelmista. Sen seuraukset näkyvät mm. opintojen keskeytymisenä, työttömyytenä, köyhyytenä ja muina sosiaalisina ongelmina. Syrjäytymisen pohja on usein lapsuudessa, siitä syystä ongelmien ratkaiseminen on aloitettava lapsuudesta ja taattava koko elinkaaren kattava mahdollisuus kiinnittyä yhteiskuntaan. Oikeus osallistua varhaiskasvatukseen tulisi olla jokaisella lapsella taustasta tai vanhempien elämäntilanteesta riippumatta, laadukas varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä.

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden tulisi olla tulevaisuudessa maksuttomia, voittoa tavoittelemattomia ja koulutusjärjestelmään tulisi mahdollistaa yhtenäinen jatkumo varhaiskasvatuksesta aina korkea-asteelle. Raha ei saisi ratkaista kuka pääsee koulutukseen, tutkintoon johtava koulutus tulisi säilyttää kaikille maksuttomana, jokaiselle tulisi taata riittävät perustaidot. Oaj:n mukaan huomioitavaa on, että kustakin ikäluokasta 15% ei koskaan suorita toisen asteen tutkintoa ja 20-24-vuotiaista jopa neljännes keskeyttää opintonsa. Ohjausta, tukipalveluja sekä tiivis vuorovaikutuksellinen lähiopetus ovat tehokkaimpia keinoja vähentää keskeyttämistä.

Toisen asteen ohjaus ja urapalveluja tulisi vahvistaa, koulutuspudokkuutta voitaisiin ehkäistä pidentämällä oppivelvollisuutta toisen asteen opintoihin aina 19 ikävuoteen saakka. Koulutus tarvitsee lisärahoitusta leikkausten sijaan. Tällä tuetaan myös suomalaisten osaamistason nousua. Koulutuksessa, kasvatuksessa ja tutkimuksessa tehdään työtä, jonka vaikutukset ulottuvat kaikkialle yhteiskuntaan ilmastonmuutoksesta maahanmuuttoon. Siitä syystä meidän tulee nähdä koulutus yhtenä tärkeimpänä investointikohteena koko Suomen tulevaisuudelle.

Teija Österlund on Satakunnan Vihreiden naisten puheenjohtaja ja Satakunnan Vihreiden hallituksen jäsen.